A A A
สอบถามผลิตภัณฑ์ โทร. 02-285-5511

Isilon Data Lake Platform For All Unstructured Data

ทำไมองค์กรจะต้องเริ่มปรับตัวธุรกิจไปในทิศทางของ Digital Transformation

หลายองค์กรได้ตระหนัก และเริ่มปรับระบบโครงสร้างพื้นของ IT ให้รองรับการเติบโตของข้อมูลที่มาจากช่องทาง Digital เพราะสิ่งเหล่านี้ คือข้อมูลมหาศาลที่องค์กรจะนำมาใช้วางแผนทางด้านธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ ให้เกิดการแข่งขันที่ก้าวกระโดด อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้บริหารใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

การเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับความต้องการ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นสิ่งที่ผู้บริหารเริ่มหันมาศึกษาและพิจารณา ทาง บริษัท แทนเจอรีน ได้เล็งเห็นเทคโนโลยีที่มาช่วยในเรื่องของการจัดการข้อมูลมหาศาลให้เป็นเรื่องง่าย ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ธุรกิจเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในแบบยุคของ Digital และเป็นการสร้างรากฐานเพื่อขยายสู่ Cloud ภายในสัมมนาเรามีโซลูชั่น “Turn Your Data into Revenue” โดยมุ่งเน้นการนำข้อมูลมาเกิดประโยชน์ทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และเพิ่มขีดความสามารถของ DataCenter ให้ทันสมัย

Share