“การประสานงาน การนัดหมาย การบริหารจัดการข้อมูลระหว่างสาขาให้เป็น ศูนย์กลางผ่าน Google Drive กลายเป็นเรื่องง่าย เพิ่ม productivity องค์กร”

HEADQUARTER

Bangkok, Thailand

INDUSTRY

Insurance

COMPANY SIZE

About 782 Employee

SOLUTION

Google Apps for Work

pic5

Background

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกัน ชีวิตชั้นนำของไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ.2540 ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ ที่มีรัฐบาลไทยเป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหาร สินทรัพย์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัท ประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความเชี่ยวชาญ ในด้านการรับประกันชีวิต

ปัจจุบันนี้ด้วยธุรกิจประกันชีวิต และสุขภาพที่มีการเจริญเติบโต และขยาย ตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจประกันภัยที่ค่อนข้างสูง จึงทำ ให้บริษัท ต้องการระบบการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่ สามารถรองรับ mobile device ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้บริษัท ดำ เนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เหนือคู่แข่งขัน

Challenges

1. ระบบ Email เดิม ไม่รองรับ Mobile Device และมีข้อจำกัดหลาย อย่าง ไม่ว่าจะเป็น การจำกัดพื้นที่, ไม่มีระบบ calendar, ไม่สามารถส่ง attached file ขนาดใหญ่ได้

2. การติดต่อสื่อสารที่ถูกจำกัดด้วยระบบ email เพียงอย่างเดียว ทำ ให้ เป็นอุปสรรคในการเพิ่ม productivity ของพนักงาน

3. สายงานการขายต้องการรวบรวมข้อมูลการขายให้เป็นศูนย์กลาง โดย แต่ละสายงานต้องไม่เห็นข้อมูลของกันและกัน

4. ต้องการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร ระหว่างสาขา ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ให้ติดต่อกันง่ายขึ้น

Solution

Google Apps for Work เป็น solution ที่มาช่วย ตอบสนองความต้องการของบริษัทกรุงไทย-แอ๊กซ่า ใน ส่วนสายงานขาย ที่มาช่วยให้ตัวแทนขาย และส่วนกลาง ได้ ทำ งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการทำ งาน ผ่าน mobile device ไม่ว่าจะเป็น IOS, Android สามารถเชื่อมต่อ ทั้ง email, calendar, contacted รวมทั้ง Google hangout ที่ทำ ให้การติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างส่วนกลาง กับสาขา ทำ ได้ง่ายขึ้น , ลดต้นทุนใน การลงทุนทำ VDO conference

Calendar ได้ช่วยให้ส่วนกลาง สามารถกำ หนดแผนการ และนัดหมายกับตัวแทนขาย ในแต่ละภาคส่วนได้ดีขึ้น Google Drive เป็นอีกตัวช่วยในการแชร์เอกสารร่วมกัน แบบ online ทำ ให้การทำ งาน ประสานงานได้รวดเร็ว ข้อมูลไม่ซ้ำ ซ้อน จึงทำ ให้การตัดสินใจได้แม่นยำ

Result

ปัจจุบันในส่วนงานการขายของบริษัทกรุงไทย-แอ๊กซ่า ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำ งานเป็นรูปแบบใหม่ เน้นการ ทำ งานรูปแบบ online, การทำ งานร่วมกัน เพื่อความ คล่องตัวในการขาย และเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว มากขึ้น