“ผู้บริหารของแพน ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นหัวใจของการ ดำ เนินธุรกิจ เครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ดีช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และความ คล่องตัวของธุรกิจ และการเข้าถึงข้อมูลใช้งานได้ Anywhere, Anytime, Any Device”

HEADQUARTER

Pathumtani, Thailand

INDUSTRY

Manufacturing Trading Health and Skin Care Service

COMPANY SIZE

More than 3000 Employee

SOLUTION

Google Apps for Work

pic7

Background

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 ภายใต้ชื่อ บริษัท แพนคอสเมติคส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในเดือนกันยายน 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พีซีไอซี จำกัด ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเป็นชื่อในปัจจุบันใน วันที่ 1 เมษายน 2547 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. น.พ.พิชิต สุวรรณประกร ผู้ก่อตั้ง ด้วย ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เพื่อดำ เนินธุรกิจผลิตและจำ หน่ายเวช สำอาง และเครื่องสำอาง ภายใต้ยี่ห้อของบริษัทฯ ได้แก่ “แพน คอสเม ติกส์” (PAN COSMETIC, PAN MELASMA) และ “เอลิเซ่” (ELISEES) เป็นต้น ซึ่งโรงงานผลิตของบริษัทฯ เป็นโรงงานผลิตเวชสำอางแห่งแรกของ ประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO-9002 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 และ มาตรฐาน Good Manufacturing Practices : GMP

Challenges

1. ต้องการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ licenses ของ Microsoft Office

2. ปัจจุบันมีปัญหาการ update Microsoft Exchange ให้เป็น version ล่าสุด

3. ผู้บริหารส่วนใหญ่ใช้ mobile device ต้องการเช็ค email ทุกที่ ทุก เวลา เวลาเดินทางไปต่างประเทศก็สามารถรับ ส่ง email ได้โดยไม่ติดขัด

4. IT Staff มีจำ นวนน้อย ไม่สามารถสนับสนุนการทำ งานขององค์กร ได้ อย่างเต็มที่

5. ลดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดของ สภาพแวดล้อม และการเมือง

Solution

Tangerine ได้ตระหนักถึงความต้องการของผู้บริหาร และเข้าใจถึงประเด็นในการแก้ไขปัญหา โดยนำ เสนอ Cloud Solution ซึ่งสามารถตอบโจทย์ทั้งทางด้านธุรกิจ ที่กำลังเติบโต โดยที่ไม่ต้องลงทุนระบบ IT เพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขัน โดยไม่พลาดการติดต่อ ผ่านทาง Smart phone จึงสามารถเข้าถึงได้ทุกที ทุกเวลา และ ยังสามารถดำ เนินธรุกิจได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังตอบ โจทย์ทางด้าน IT เรื่องของการ Upgrade software, hardware ความเสถียรของระบบ และความปลอดภัย

Result

Google Apps for Work ช่วยให้การทำ งานของ แพน กรุ๊ป มีศักยภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ลดปัญหา ต้นทุนการจัดการทางด้าน IT ไร้กังวลในเรื่องของระบบ ล่ม รวมถึงเรื่องระบบความปลอดภัย

การเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว “Anywhere, Anytime, Any Device” ทำ ให้ผู้บริหารไม่พลาดการติดต่อ เป็นการ เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจ อีกทั้ง เป็นการบริหารการจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบ ต่อการดำ เนินธุรกิจ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คิด