Data Protection & Availability

จากผลสำรวจ (1) พบว่า องค์กรธุรกิจในไทยมากถึง 88% เป็นบริษัทที่กำลังประเมินหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้ เมื่อเกิดระบบล่มหรือข้อมูลสูญหาย จะได้รับผลกระทบมาก ใช้เวลาในการกู้คืนระบบนาน และขาดความมั่นใจว่าจะสามารถกู้คืนระบบได้ทันท่วงที มีเพียง 3% ที่มีการนำเทคโนโลยีหรือวิธีการป้องกันข้อมูลขั้นก้าวหน้ามาใช้ จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อเกิดระบบล่มหรือข้อมูลสูญหาย สามารถกู้คืนระบบได้เร็ว และมีความมั่นใจในศักยภาพการกู้ระบบ

Data-Protection-1

สาเหตุของระบบล่มหรือข้อมูลสูญหาย มาจาก 3 เรื่องหลักได้แก่ software failure hardware failure และ data corruption ซึ่งไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใด ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ การบริการ และสูญเสียรายได้ ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง

Data-Protection-2

บริษัท อีเอ็มซี มี Solution ที่สามารถใช้ปกป้องข้อมูลขององค์กร 5 ขั้นตอนเรียกว่า Continuum of Data Protection เพื่อจะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ในองค์การประกอบด้วย Availability, Replications, Snapshot, Backup และ Archive

Data-Protection-3

ด้วย Solution ที่ครอบคลุมตั้งแต่ availability ถึง backup และ recovery ถึง archive จะช่วยให้องค์กรสามารถเลือกใช้วิธีการในการปกป้องข้อมูลในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม

Data-Protection-4

** หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมงานแทนเจอรีนที่ info@tangerine.co.th หรือ 02-285-5511

ติดต่อเรา