A A A
สอบถามผลิตภัณฑ์ โทร. 02-285-5511

Tangerine

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2546 เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ได้ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา พัฒนา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบความปลอดภัยบนสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่จุดหมายที่เป็น “ที่ปรึกษาที่มีความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า” โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของลูกค้า

อีกทั้ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ สร้างมาตรฐานการให้บริการ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำระดับโลก และนำมาพัฒนาเป็นโซลูชันให้กับลูกค้าหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิเช่น กลุ่มสถาบันการเงิน, การสื่อสารและโทรคมนาคม, ประกันภัย, อุตสาหกรรมการผลิต, บริการทางการแพทย์,  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, รัฐวิสาหกิจและสาธารณูปโภค จากความมุ่งมั่นในการให้บริการ จึงได้รับความไว้วางใจเป็นผู้ให้บริการกับโครงการใหญ่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่า

 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  บริษัท แทนเจอรีน จำกัด เป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในประเทศ

 • พันธกิจ (Mission)

  เพื่อความสำเร็จแห่งวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ เราจึงมีพันธกิจ (Mission) ดังนี้

  • ต่อลูกค้า

   พัฒนาการให้บริการและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำวัตกรรมใหม่ๆ
   มาสร้างสรรค์เป็นโซลูชันเพื่อความสำเร็จของลูกค้า

  • ต่อพนักงาน

   พัฒนาความรู้ ศักยภาพ และความพร้อมเพื่อให้บริการ และให้มีโอกาส
   ก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีจิตสำนึก

  • ต่อองค์กร

   พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อการดำเนินธุรกิจ
   อย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ

  • ต่อพันธมิตร

   พัฒนาความสัมพันธ์ของพันธมิตรให้แน่นแฟ้นและแข็งแกร่ง เพื่อนำเทคโนโลยี
   มาเป็นโซลูชันให้แก่ลูกค้า

  • ต่อสังคม

   พัฒนาองค์กรและเทคโนโลยีใหม่ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม