OneTrust – ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมาตรฐานระดับสากล

Data Security VMware
OneTrust – ระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมาตรฐานระดับสากล
ปัจจุบันมีการให้บริการต่างๆ ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจถูกบันทึกและจัดเก็บอย่างไม่เหมาะสม หรือมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้งานอะไรบ้าง ดังนั้นการวางระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีความจำเป็นในการนำมาใช้งาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ หรือเกิดความเสียหายได้

OneTrust เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่รองรับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เป็นมาตรฐานระดับสากล โดยมีความสามารถหลักๆ ดังนี้

 • การบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Data Subject Access Right) สามารถบริหารจัดการในการรับคำร้องขอจาก Data Subject ให้เป็นไปในรูปแบบอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ประกอบไปด้วย การรับคำร้องขอ, การยืนยันตัวตนของ Data Subject, การ Update ข้อมูล, การเก็บรักษาข้อมูล, การลบข้อมูล, การสร้างความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารกันบน Portal ตลอดจนการเก็บรักษาข้อมูลที่จำเป็น ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีลักษณะการทำงาน ตามรูปด้านล่าง
Data Subject Access Right
 • Cookie Compliance เป็นโซลูชันที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยทางด้าน Privacy ใน Website ของบริษัทที่ให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึง Marketing activities ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บความยินยอมของลูกค้า รวมไปถึงการสแกนเพื่อหา Cookies และ Data Collection Technologies ที่มีอยู่บน Website เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ Privacy เช่น Personal Data Protection Act (PDPA) เป็นต้น
 • การขอความยินยอม (Consent Management) เพื่อเก็บรวบรวม นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่เจ้าของข้อมูลได้แจ้งความต้องการไว้ ดังนั้นระบบงานที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน สามารถบริหารจัดการความยินยอมได้แบบครบ Lifecycle ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มเก็บความยินยอมของลูกค้า ไปจนถึงขั้นตอนการเพิกถอนความยินยอมของลูกค้าออกจากระบบ โดยมีลักษณะการทำงาน ตามรูปด้านล่าง
Consent Tools

แทนเจอรีนมีบริการให้คำปรึกษาการติดตั้ง และใช้งานซอฟต์แวร์ OneTrust ที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ที่รองรับข้อกฎหมายของ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ tangerine ได้ที่ info@tangerine.co.th หรือ โทร 02 285 5511

Share on social media

Expand Interests

All and More

 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
All
 • All
 • Apigee
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
 • Workspace
Google Maps Platform
Google CloudGoogle Maps Platform

Protected: รู้หรือไม่? สถานที่ที่เราค้นหา จะมีการเรียกใช้งานว่า Place Details

There is no excerpt because this is a protected post.

G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

Protected: สร้าง Bots ไว้ใช้ใน Google Workspace ง่ายๆ ด้วย Google Chat API

There is no excerpt because this is a protected post.

HighlightHybrid Cloud & Multi CloudVMware

Stop Phishing อัพเกรดความปลอดภัย ทางไซเบอร์ก่อนถูกแฮกข้อมูล

เคสการโจมตีด้วย Ransomware ของหน่วยงานราชการในไทย ที่เป็นข่าวเมื่อปีที่แล้ว โดนเรียกค่าไถ่
มูลค่ากว่า 63,000 ล้านบาท ตอนนี้องค์กรของคุณมีวิธีป้องกันอย่างไร Tangerine x VMware แชร์วิธีเพิ่มความปลอดภัยด้วยเทคนิค NGAV & Behavioral EDR สิ่งสำคัญที่ช่วยปกป้องข้อมูลในองค์กรผ่าน Cloud

HighlightHybrid Cloud & Multi CloudVMware

VMware Intrinsic Security รับมือภัยคุกคามในยุค Multi Cloud และ Container (Protect Network/Protect Endpoint/See Everything)

“By 2025, more than 85% of global organizations will be running containerized applications in production, which is a significant increase from fewer than 35% in 2019” [ GARTNER ]

G SuiteGoogle CloudHighlightWorkspace

ประกาศ! Google เปลี่ยน Drive File Stream & Backup and Sync ไปที่ Google Drive for Desktop

ปัจจุบัน Google Workspace มีวิธีการ Sync ข้อมูลบน Google Drive สู่ Computer สองวิธีคือ Drive File Stream สำหรับ Business user(Google Workspace user) และ Backup and Sync สำหรับ Consumer users

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy