A A A
สอบถามผลิตภัณฑ์ โทร. 02-285-5511

การประปานครหลวง

การประปานครหลวง

การประปานครหลวงก้าวเข้าสู่ Virtual Organization และเป็นผู้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านการให้บริการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกให้สามารถรองรับของพนักงานทั้ง 18 สาขา ให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเป็นการปรับปรุงเครือข่าย ทำให้อุปกรณ์ไอทีทั้งหมดรองรับรองรับการเชื่อมต่อความเร็วสูง 10 Gbps ช่วงที่ 2 เดินสายไฟเบอร์ออฟติก และช่วงที่ 3 การวางระบบรักษาความปลอดภัยในองค์กร ซึ่งเป็นขั้นตอนการวางโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อก้าวไปสู่ระบบคลาวด์

โดยในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ของการประปานครหลวง แทนเจอรีนได้ใช้โซลูชันของ Cisco สำหรับทำ Cloud Application ได้แก่ Cisco Blade Chassis, Cisco Server และ Visualization Solution ได้แก่ Cisco Fabric Interconnect, Cisco SAN Switch เชื่อมระหว่าง Server กับ Storage และเชื่อมเข้า Cisco Switch ซึ่งเป็น Virtual Access Core ทำให้สามารถขยายระบบ LAN จากสำนักงานใหญ่ไปยัง DR Site รวมถึงปรับความเร็วของ Core Network เพิ่มขึ้นเป็น 10 GB

“เรารู้สึกพอใจมากกับความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพของ Cisco รวมถึงการให้บริการและการแก้ปัญหาอย่างฉับไว และการฝึกอบรมด้านไอทีที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของเราจาก บริษัท แทนเจอรีน จำกัด นอกเหนือจาก Cisco และ บริษัท แทนเจอรีน จะเข้าใจความต้องการและตอบสนองความต้องการของการประปานครหลวงได้เป็นอย่างดีแล้ว เรามั้นใจว่าโซลูชันที่ได้รับจะช่วยให้สมารถดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเฟสสองที่ต่อยอดระบบคลาวด์ การอิมพลีเม้นท์ครั้งนี้เป้นการรองรับการขยายตัวของเซิฟเวอร์และสตอเรจ รวมถึงรองรับการทำ Disaster Recovery เพื่อป้องกันระบบหลักเสียหายในอนาคต”

นายพีระ ตีรวัฒน์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
การประปานครหลวง

Share

OTHER SUCCESS STORY