Krungthai Bank Transits Workforce to Collaboration Tools

ทีม Change Management ได้มีการทำงานร่วมกับส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการถ่ายทอดความรู้การใช้งาน G Suite

สถาบันทางการเงินอย่าง ธนาคารกรุงไทยใช้งาน G Suite กับแทนเจอรีนมานานกว่า 5 ปี หลังจากมีการขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว ทางทีม Change Management

ได้มีการทำงานร่วมกับส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการถ่ายทอดความรู้การใช้งาน G Suite ในรูปแบบต่างๆ อาทิ อบรมการใช้งาน Google Sites เพื่อการทำงานภายในองค์กร การใช้งานเครื่องมือชุด Collaboration เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการอบรมปีละ 5-10 หลักสูตรต่อปี

ในปี 2017 ที่ผ่านมามีประกาศนโยบายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยว่า “ธนาคารกรุงไทย จะยกเลิกใช้งาน Microsoft Office” ด้วยข้อความสั้นๆ แต่ทรงพลังนี้ทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีการเพื่อตอบโจทย์นโยบายของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยแทนเจอรีนเป็นพันธมิตรสำคัญในการผลักดันนโยบายนี้ โดยมีการปรึกษาหารือกับทีมจัดฝึกอบรมว่าถ้าให้มีการจัดอบรมแบบห้องเรียนทั่วไป

เราจะใช้ระยะเวลาในการ อบรมให้พนักงานทุกคนกว่า 1.5 ปี โดยมีการอบรมในทุกทุกวัน วันละ 2 หลักสูตรพร้อมกัน แทนเจอรีนจึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อตอบวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ดังนี้

  • G Suite Smart Trainer จำนวน 5 ครั้ง เพื่อสร้างวิทยากรผู้รู้ในการใช้งาน G Suite โดยเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

     

  • Online Interactive materials and Krungthai employee sharing the experiences ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนวิทยากรเพื่อการเผยแพร่วิธีการใช้งาน G Suite ได้อย่างแพร่พลายมากยิ่งขึ้น

     

  • G Suite Smart Trainer Community จำนวน 2 ครั้ง โดยเป็นกิจกรรมเพื่อผลักดันให้วิทยากรผู้รู้การใช้งาน G Suite สามารถเป็นผู้พัฒนากระบวนการทำงานด้วย G Suite โดยเป้าหมายของกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อการสร้างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สามารถเป็นวิทยากรโดยสามารถออกแบบหลักสูตรให้กับกลุ่มผู้สนใจได้ สามารถเป็นผู้แนะนำการใช้งาน พร้อมทั้งสามารถตอบปัญหาให้กับเพื่อนพนักงานได้อย่างชัดเจน เริ่มจากการให้ความรู้การใช้งาน G Suite ขั้นพื้นฐานที่ถูกวิธี กิจกรรมกลุ่มเพื่อทดสอบการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โดยประเมินจากการสอบสอนตามโจทย์ที่กำหนดให้ 

หลังจากจบกิจกรรมทั้งหมดส่วนงานฝึกอบรมจะทำการติดตามผู้เข้าร่วมอบรม และสนับสนุนวิทยากรทุกท่านในการจัดหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

 

Work Collaboration & Productivity

Work Collaboration & Productivity

ใช้ Gmail, เอกสาร, ไดรฟ์ และปฏิทินสำหรับธุรกิจ G Suite เป็นชุดแอพพลิเคชันที่ให้บริการผ่านคลาวด์สำหรับธุรกิจหรือองค์กร ให้บริการในด้านการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การเข้าถึงข้อมูล รวมไปถึงการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลในภายในองค์กร เช่น Gmail Docs Sheets Slides Forms Drive และ…
Share on facebook
FB Share
Share on linkedin
LinkedIn

Related Link

Vendors

Highlight Post

Providing end-to-end social data analysis and visualization with Google Cloud | Tangerine x Computerlogy

Providing end-to-end social data analysis and visualization with Google Cloud | Tangerine x Computerlogy

Computerlogy ร่วมมือกับ Tangerine นำ Google Cloud Platform มาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Socialenable 4.0) ให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ ในเรื่องของการ Analytics ข้อมูล Social media และอื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้เป็นอย่างดี

Customer Success Case : Google Sheets Query

Customer Success Case : Google Sheets Query

เปลี่ยนจาก Vlookup มาใช้คำสั่ง Query บน Google Sheets นั้นทำงานเร็วกว่ามาก เพราะการประมวลผลอยู่ที่ Server ของ Google และไม่ทำให้เครื่องทำงานหนัก

Islamic Bank of Thailand : Success Story

Islamic Bank of Thailand : Success Story

สำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบในครั้งนี้ ได้มีการร่วมมือกับ บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้าน Total IT Solution และเป็น Partner ในระดับ Permium ในการเป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค และในด้านการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานมากกว่า 1,500 คน ด้วยการนำทีม Change Management ดำเนินกิจกรรมการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งช่วยลดผลกระทบ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบ

Knowledge

การค้นหาอีเมลต่างของ Gmail

การค้นหาอีเมลต่างของ Gmail

G Suite Google Cloud Knowledge

การค้นหาอีเมลเป็นฟั่งชั่นที่เอาไว้ใช้สำหรับการค้นหาเมลที่สะดวกและเร็วเพื่อการใช้งานที่เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างของกล่องอีเมลของ Gmail

โครงสร้างของกล่องอีเมลของ Gmail

G Suite Google Cloud Knowledge

กล่องอีเมลคืออะไร กล่องข้อความสำหรับการส่ง Mail ถึงผู้รับข้อความ

การเชิญผู้เข้าร่วม การตอบกลับการเชิญ Google Calendar

การเชิญผู้เข้าร่วม การตอบกลับการเชิญ Google Calendar

G Suite Google Cloud Knowledge

การเชิญผู้เข้าร่วม การตอบกลับการเชิญ และการจองห้องประชุม

News and Events

Related Blogs

Providing end-to-end social data analysis and visualization with Google Cloud | Tangerine x Computerlogy

Providing end-to-end social data analysis and visualization with Google Cloud | Tangerine x Computerlogy

Tangerine February 18, 2020 Google Cloud Google Cloud Platform Highlight Success Story Uncategorized

Computerlogy ร่วมมือกับ Tangerine นำ Google Cloud Platform มาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (Socialenable 4.0) ให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ ในเรื่องของการ Analytics ข้อมูล Social media และอื่น ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้พัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้เป็นอย่างดี

Read More
Customer Success Case : Google Sheets Query

Customer Success Case : Google Sheets Query

Tangerine February 18, 2020 G Suite Google Cloud Highlight Productivity & Work Transformation Success Story

เปลี่ยนจาก Vlookup มาใช้คำสั่ง Query บน Google Sheets นั้นทำงานเร็วกว่ามาก เพราะการประมวลผลอยู่ที่ Server ของ Google และไม่ทำให้เครื่องทำงานหนัก

Read More
Islamic Bank of Thailand : Success Story

Islamic Bank of Thailand : Success Story

Tangerine February 18, 2020 G Suite Google Cloud Highlight Productivity & Work Transformation Success Story

สำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบในครั้งนี้ ได้มีการร่วมมือกับ บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้าน Total IT Solution และเป็น Partner ในระดับ Permium ในการเป็นที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค และในด้านการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานมากกว่า 1,500 คน ด้วยการนำทีม Change Management ดำเนินกิจกรรมการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งช่วยลดผลกระทบ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบ

Read More
ตรวจสอบการโอนจ่ายเงินผ่าน “QR Code” ด้วย API Management Platform จาก Google Cloud | Tangerine x ITMX

ตรวจสอบการโอนจ่ายเงินผ่าน “QR Code” ด้วย API Management Platform จาก Google Cloud | Tangerine x ITMX

Tangerine January 16, 2020 Google Cloud Highlight Hybrid Cloud & Multi Cloud Security Success Story

ทีม Engineer ของแทนเจอรีนได้มีการทำงานร่วมกับทีม Innovation and Solution Architecture ของทาง ITMX เพื่อร่วมวางแผนในเรื่องของ Solution รวมถึงการถ่ายทอดความรู้การใช้งาน Apigee ในรูปแบบ Agile Process เพื่อพัฒนาโปรเจคร่วมกับ ITMX ให้มีประสิทธิภาพ

Read More
Krungthai Bank Transits Workforce to Collaboration Tools

Krungthai Bank Transits Workforce to Collaboration Tools

Tangerine September 25, 2019 G Suite Google Cloud Highlight Success Story

ทางทีม Change Management ได้มีการทำงานร่วมกับส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการถ่ายทอดความรู้การใช้งาน G Suite ในรูปแบบต่างๆ อาทิ อบรมการใช้งานเพื่อการทำงานภายในองค์กร

Read More
Ascend

Ascend

user August 3, 2019 Success Story

Ascend กับความโดดเด่นของบุคลากรในองค์กรที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถด้านเทคโนโลยี หลายๆ คนรู้จักผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วหลายอย่าง True money ผู้นำด้านบริการอิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนท์ชั้นนำที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Read More
Scroll to Top

ติดต่อ - ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy