Krungthai Bank

ธนาคารกรุงไทยเติบโตไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

ปัจจุบันธนาคารกรุงไทยมีสาขามากกว่า 1,120 สาขาในประเทศไทย และก้าวไกลไปต่างประเทศถึง 7 สาขาด้วยกัน อีกทั้งมีบุคลากรคุณภาพกว่า 22,000 ท่าน และมีบริษัทย่อยในเครือกว่า 11 แห่ง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างอย่างมีคุณภาพของธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้สำหรับการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน อีกทั้งธนาคารกรุงไทยยังให้ความสำคัญของการเป็นธนาคารแห่งโลกอนาคต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ รวมถึงความมั่นคงและความว่องไว และต้องการที่จะเป็น “Digital Workplace” ซึ่งสอดคล้องกับ จุดเด่นของ G Suite กับสโลแกน anytime,anywhere, any device ที่เน้นการทำงานร่วมกัน ทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานผ่านอุปกรณ์สื่อสารได้ทุกประเภท เป็น Digital Workplace ที่ตรงวัตถุประสงค์ของธนาคารกรุงไทย ที่ต้องการเป็น Digital Workplace

ปัจจุบันธนาคารกรุงไทยใช้การทำงานผ่าน G Suite เครื่องมือสื่อสารสำหรับการสื่อสารภายนอกและภายในองค์กรผ่าน Gmail ทั้งองค์กร ใช้เครื่องมือในการเอกสารของผ่าน Docs Sheet และ Slide ของ G Suite สำหรับในช่วงแรกของการใช้งาน G Suite มีการใช้งานเพียง 2% เท่านั้น แต่ปัจจุบันธนาคารกรุงไทยมีการใช้งานกว่า 70% และในปี 2019 ธนาคารกรุงไทยมุ่งเน้นที่จะมีการใช้งานถึง 80% ด้วยกัน

ความสำเร็จของธนาคารกรุงไทยที่ร่วมมือกับบริษัท แทนเจอรีน จำกัด โดยแทนเจอรีนนำทีม Change Management เสนอโซลูชั่นในการพัฒนาบุคลากรผ่าน ​G Suite โดยอบรมการใช้งาน G Suite ไม่ว่าจะเป็น Google Sites เพื่อการทำงานภายในองค์กร รวมถึงการใช้งานเครื่องมือ อาทิเช่น Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides ในการทำงานร่วมกันแบบ Collaboration ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แทนเจอรีนใช้เวลาอบรมให้กับพนักงานกรุงไทยในกลุ่มสาขา และช่วยสร้างกลุ่มพนักงานดังกล่าวของธนาคารให้สามารถเป็น Google Trainer ประจำธนาคาร เพื่อให้ Google Trainer สามารถถ่ายทอดให้กับพนักงงานภายในองค์กร รวมถึงลดต้นทุนการภายในองค์กร และสร้างความยั่งยืนในการที่พนักงานกรุงไทยจะนำความรู้ไปใช้งานต่อได้

More about Success Story

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy