Solutions for Business

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางด้านธุรกิจ

ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีครบวงจร

พัฒนาองค์กรลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

วางแผนปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางด้านธุรกิจ

Hybrid Cloud & Multi Cloud

ให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบ Cloud Computing ในสภาพแวดล้อมแบบ Private Cloud, Hybrid Cloud และ Multi Clouds โดยการนำเทคโนโลยี Cloud มาปรับใช้ในธุรกิจต่างๆ

เช่น Auto Scale Infrastrucrure, AI and ML, Modernized Application and Infrastructure, Integrate Cloud Native Platform กับระบบปัจจุบันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น สนับสนุนให้ธุรกิจสามารถขยายโอกาส และเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว มีเสถียรภาพและความต่อเนื่องของระบบสูงขึ้น ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในแบบ “As a Service and Automation” และช่วยลดต้นทุนรวมในการลงทุนโดยชำระค่าใช้จ่ายตามจริงแบบ Pay Per Use

More Close

Data Center Solution

ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบ Infrastructure ที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น Compute, Storage, HCI และ Data Protection เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว

นอกจากนี้ยังให้บริการการออกแบบ Solution สำหรับ Disaster Recovery หรือ Active-Active Data Center เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องและรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ Work Anywhere ได้อย่างปลอดภัยจากภัยคุกคาม

More Close

Networking

ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบ Network Infrastructure ทั้งแบบ Wired & Wireless ดูแลและการจัดการระบบ Network ภายในองค์กร ให้อยู่ในรูปแบบใหม่รองรับกับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในยุคนี้ ได้เต็มรูปแบบ

และมีประสิทธิภาพสูง ด้วย Software Defined Networking, Enterprise Wireless LAN, การปรับระบบเครือข่ายให้เป็นอัตโนมัติ สามารถลดเวลาที่ต้องใช้ในการค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายได้

More Close

Cybersecurity

ให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบ เพื่อป้องกันและเตรียมรับมือกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ โดยทางแทนเจอรีน มีบุคคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ

ดังนี้ Cloud Security, Web Application Security, Network Security, Data Security & Privacy, Endpoint & Server Security, Internet Access & Gateway Security, Compliance & Monitoring และ Internet User Security เป็นต้น

More Close

Application Development

ให้บริการในการออกแบบและพัฒนา Web Application และ Mobile Application ตามความต้องการของภาคธุรกิจ เพื่อใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้เทคโนโลยี micro-service และ container ซึ่งทำให้สามารถ scale up หรือ down ได้อย่างรวดเร็ว

สามารถพัฒนา Application เพื่อแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของ Map และอื่นๆ อีกมากมาย ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และอีกหนึ่งบริการก็คือ API Management และพัฒนา API Proxy เพื่อรองรับการเปิด API ให้เชื่อมต่อกับคู่ค้าหรือธุรกิจภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว

More Close

Smart Business Analytics

Smart Business Analytics เป็นโซลูชันที่แทนเจอรีนมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบไปด้วย Data Analytics, Data Management, Machine Learning เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการนำข้อมูลของธุรกิจมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มศักยภาพและมุมมองในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ

โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีความหลากหลายรูปแบบมาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แล้วสามารถเชื่อมโยงข้อมูลนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้เหมาะสมกับธุรกิจได้

More Close
google workspace

Productivity & Work Transformation

เพิ่มศักยภาพการทำงาน The New Way of Working : Anywhere Any Device ที่พร้อมรองรับการใช้งานได้หลากหลาย อุปกรณ์ ทำงานได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยในทุกที่ด้วย platform ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานที่ง่าย สะดวก และปลอดภัย

ช่วยในการทำ Work Collaboration & Productivity, Location-Based Services, Digital Workspace การจัดการรวมศูนย์กลางการควบคุม และป้องกันเรื่องข้อมูลสูญหาย

More Close
บริษัทไอที

Consulting Services

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Advanced IT และ Cloud Solutions ทำให้มีความเป็นมืออาชีพในการวางแผน ออกแบบระบบงาน คัดเลือกและจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ  ดูแลควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบ รวมถึงการให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบไอทีด้วยโซลูชันที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนและทำให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดกับธุรกิจ

รวมถึงการให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบไอทีด้วยโซลูชันที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนและทำให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดกับธุรกิจ

More Close

Success Stories

เราเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญเชิงลึก เพราะสิ่งนั้นจะทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ  หากองค์กรของลูกค้ามี Challenge ใด ๆ ที่ตรงกับ สิ่งที่เราเชี่ยวชาญอยู่นั้น เรามั่นใจว่าจะเป็นผู้ที่สามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าที่ใช้บริการจาก Tangerine

IT On Trend • Highlight On Focus

Blogs

Our Clients

Driving technology for leading brands more than 1,000 companies

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th

      This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy