A A A
สอบถามผลิตภัณฑ์ โทร. 02-285-5511

Tangerine Co., Ltd.

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2546 เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ได้ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา พัฒนา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และระบบความปลอดภัยบนสารสนเทศ เพื่อมุ่งสู่จุดหมายที่เป็น “ที่ปรึกษาที่มีความเข้าใจธุรกิจของลูกค้า” โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของลูกค้า

MORE

PARTNERS