Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1 คำนำ

1.1 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Tangerine ที่ดำเนินการโดย Tangerine Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า “Tangerine”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) Tangerine รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายความเป็นส่วนตัว”) อย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิและมีความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ Tangerine และเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ไว้วางใจมอบให้กับเรา และเชื่อมั่นว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะจัดการ ปกป้อง และประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างถูกต้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) 

1.2 “ข้อมูลส่วนตัว” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถถูกระบุยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลนั้นๆ หรือจากข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลอื่นที่องค์กรมี หรือมีแนวโน้มจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

1.3 โดยการใช้บริการ ทำการลงทะเบียนบัญชีกับเรา หรือการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายที่ได้รับการสรุปความไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ ณ ที่นี้คุณยินยอมให้เราทำการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนี้

1.4 หากคุณไม่ยิมยอมให้ทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขในเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

2 Tangerine จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อไร?

2.1 เราจะ/อาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ :

 • เมื่อคุณลงทะเบียน และ/หรือใช้บริการเว็บไซต์ของเรา
 • เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ แบบฟอร์มคำร้องหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา ไม่วาจะเป็นแบบออนไลน์หรือในทางกายภาพ
 • เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงใดๆ หรือมอบเอกสารหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 • เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึก) จดหมาย โทรสาร การพบปะตัวต่อตัว โซเชียลมีเดีย และอีเมล
 • เมื่อคุณใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือใช้บริการของเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผ่านคุกกี้ซึ่งเราอาจใช้เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา
 • เมื่อคุณให้คำติชมหรือเรื่องร้องเรียนแก่เรา
 • เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับการติดต่อใช้บริการของเรา
 • เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

ตามที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และระบุเป็นเพียงตัวอย่างข้อมูลทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่อาจถูกเก็บรวบรวม

3 ข้อมูลส่วนตัวใดที่ Tangerine จะรวบรวม?

3.1 ข้อมูลส่วนตัวที่ Tangerine อาจรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • ชื่อ
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลที่ถูกส่งโดยอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึงบริการของเรา
 • ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเพื่อใช้บริการของเรา
 • ข้อมูลรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

3.2 คุณตกลงจะไม่ส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือหลอกลวงให้แก่เรา และคุณตกลงจะแจ้งเราถึงความไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนเปลี่ยนในข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดในข้อมูลที่คุณส่งให้แก่เรา

3.3 หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูล/ข้อมูลส่วนตัวที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสามารถเลือกออกจากการให้ข้อมูล ได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าด้านการคุ้มครองข้อมูลของเรา โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม การเลือกออกจากการให้ข้อมูล หรือที่เราถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เรารวบรวม ใช้ หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ

4 คุกกี้

4.1 ในบางครั้ง เราอาจใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ และบริการของเรา หรือช่วยเรานำเสนอบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ “คุกกี้” คือตัวระบุยืนยันที่เราส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่จะช่วยให้เราจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และบอกเราว่าบริการหรือเว็บไซต์ถูกใช้งานหรือเข้าชมเป็นอย่างไรและเมื่อไร โดยคนจำนวนเท่าไร และเพื่อติดตามการดำเนินงานภายในเว็บไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่จำเพาะต่อความสนใจของคุณในการใช้บริการ

4.2 คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้โดยการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนี้คุณอาจจะไม่สามารถใช้หน้าที่การทำงานต่างๆของเว็บไซต์ หรือบริการของเราได้อย่างเต็มที่

5 เราจะใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เราอย่างไร?

5.1 เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ :

(ก) เพื่อพิจารณาและ/หรือประมวลผลคำร้องของคุณกับเรา หรือการสื่อสารของคุณกับบุคคลที่สามผ่านบริการ

(ข) เพื่อจัดการ ดำเนินการ มอบ และ/หรือดูแลการใช้งานของคุณและ/หรือการเข้าถึงบริการของเราและเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสมัครใจของคุณ)

(ค) เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการให้บริการของเรา หรือข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ง) สำหรับการระบุยืนยันตัวตนและ/หรือการระบุยืนยันความถูกต้อง

(จ) เพื่อรักษาและดูแลการปรับปรุงซอฟท์แวร์และ/หรือการปรับปรุงอื่นๆ และการสนับสนุนที่อาจจำเป็นในบางครั้งเพื่อรับประกันการทำงานที่ราบรื่นของบริการของเรา

(ฉ) เพื่อจัดการกับ หรืออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสัมพันธ์ ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ จัดการกับหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่ได้รับมอบจาก (หรือมุ่งหมายที่จะได้รับมอบจาก) คุณหรือในนามของคุณ

(ช) เพื่อติดต่อคุณ หรือสื่อสารกับคุณผ่านการคุยทางเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความโทรสาร อีเมล และ/หรือจดหมายไปรษณีย์ หรือนอกจากนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลและ/หรือการจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือการใช้บริการของเรา ดังเช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อทำการสื่อสารข้อมูลด้านการกำกับดูแลให้ แก่คุณเกี่ยวกับบริการของเรา คุณรับทราบและตกลงว่าการสื่อสารดังกล่าวโดยเราอาจเป็นการส่งไปรษณีย์ของจดหมาย เอกสาร หรือใบแจ้งเตือนให้แก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเกี่ยวกับคุณเพื่อทำการจัดส่ง เช่นเดียวกับการจ่าหน้าซองจดหมาย/กล่องพัสดุไปรษณีย์

(ซ) เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือการสรุปรวบรวมข้อมูล) เพื่อวิเคราะห์ว่าคุณใช้บริการของเราอย่างไร เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า

(ฌ) เพื่อให้ทำการโฆษณาและการตรวจสอบและแบบสำรวจอื่นๆ ในหลายๆ อย่าง เพื่อยืนยันความถูกต้องของขนาดและองค์ประกอบของผู้รับชมเป้าหมายของเรา และเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขากับบริการของ Tangerine

(ญ) เพื่อทำการตลาดและในการณ์นี้ เพื่อส่งให้คุณโดยผ่านการสื่อสารแบบต่างๆ ข้อมูลทางการตลาดและ การส่งเสริมการขาย และสื่อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ Tangerine อาจทำการขาย ทำการตลาด หรือทำการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภันฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีอยู่ในตอนนี้ หรือถูกสร้างขึ้นในอนาคต คุณสามารถยกเลิกติดตามจากการรับข้อมูลทางการตลาดได้ทุกคราวโดยใช้ฟังชั่นการยกเลิกติดตาม (Unsubscribe Function) ภายในวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ทางการตลาด (Electronic Marketing Material) เราอาจใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวจากเราและจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา

(ฎ) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อทำตามหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของรัฐบาลหรือที่มีผลบังคับใช้ของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำตามข้อบังคับเพื่อทำการเปิดเผยภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายใดๆ ที่ผูกพันกับ Tangerine

(ฏ) เพื่อสร้างค่าสถิติและการวิจัยสำหรับการรายงานภายในและทางกฎหมาย และ/หรือตามข้อบังคับในการเก็บรักษาบันทึก:

(ฐ) เพื่อดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบประวัติ) ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือที่มีผลบังคับใช้ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราที่อาจถูกกำหนดให้มีโดยกฎหมาย หรือที่อาจได้ถูกกำหนดไว้โดยเรา;

(ฑ) วัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งจะเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ

(ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)

5.2 ด้วยวัตถุประสงค์ที่เราจะ/อาจจะรวมรวบ ใช้ เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณขึ้นกับสถานการณ์ในขณะนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏอยู่ด้านบน อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังกล่าวเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องมีความยิมยอมของคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว

6 Tangerine ปกป้องข้อมูลลูกค้าอย่างไร?

6.1 เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณในระบบของเรา ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราจะทำลายหรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อมีเหตุผลสมควรให้พิจารณาว่า (i) วัตถุประสงค์ที่ทำให้ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวไม่ได้รับการตอบสนองจากกาารรักษาข้อมมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้; และ (ii) การรักษาไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป ; และ (iii) ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดรับประกันถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในอนาคตหากคุณหยุดใช้บริการของเรา หรือการอนุญาตใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการของคุณถูกยกเลิก เราอาจยังคงทำการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจขจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

7 Tangerine เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้าชมแก่บุคคลภายนอกหรือไม่?

7.1 ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราจะ/อาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ดังกล่าวอาจทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ อาจจะในนามของเราหรืออื่นๆ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน บุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

7.2 เพื่อมิให้เป็นข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น เราทำการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ต้องมีความยินยอมของคุณ การอนุญาตดังกล่าวตามกฎหมายจะยังคงมีผลบังคับต่อไป

7.3 บุคคลที่สามอาจดักจับหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งหรือเก็บไว้ในเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจมีความผิดพลาดหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรืออาจมีบุคคลเข้าถึง ละเมิดหรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยไม่ใช่ความผิดพลาดของเราอย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัว; อย่างไรก็ดี อาจไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ได้ เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการแฮ็คที่ซับซ้อนและประสงค์ร้ายซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา

8 ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราใช้ Google Analytics บริการวิเคราะห์สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทกูเกิล (“กูเกิล”) Google Analytics ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ใส่ไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์ว่าผู้ใช้เข้าใช้บริการของเราอย่างไร ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้บริการหรืออุปกรณ์ของคุณ (รวมไปถึงที่อยู่ไอพีของคุณ) จะถูกส่งให้และเก็บไว้โดยกูเกิลในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐ กูเกิลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานบริการของเราโดยคุณ สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์ให้ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต กูเกิลอาจยังส่งมอบข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามที่กำหนดตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลข้อมูลในนามของกูเกิล กูเกิลจะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกครอบครองโดยกูเกิล

9 ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

9.1 เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว และจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ เมื่อคุณทำการสั่งหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เรานำเสนอการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทั้งหมดที่คุณมอบให้จะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กล่าวไว้ด้านบนเท่านั้น

9.2 ในความพยายามที่จะมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับคุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจำนวนหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงและใส่กรอบภายในเว็บไซต์ นอกจากนี้ เรายังอาจเข้าร่วมในการทำแบรนด์ร่วมกันหรือความสัมพันธ์อื่นๆเพื่อนำเสนออีคอมเมิร์ซ และบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชมของเรา เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่อกัน เช่นเดียวกับการจัดเตรียมด้านความปลอดภัย แม้ว่าบุคคลที่สามอยู่ในเครือของเรา เราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ แต่ละเว็บไซต์มีนโยบายแยกจากกันและการปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยหุ้นส่วนผู้ร่วมทำแบรนด์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (แม้ว่าจะนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา) อาจไม่ได้ถูกส่งให้กับเรา

9.3 ดังนั้น เราจึงไม่มีความรับผิดชอบหรือหรือความผิดสำหรับเนื้อหา การจัดเตรียมด้านความปลอดภัย (หรือการขาดตกบกพร่อง) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และดังนั้นคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้ภายในความรับผิดชอบของคุณเอง ถึงอย่างไรก็ตาม เรามุ่งหมายที่จะปกป้องบูรณภาพของเว็บไซต์ของเราและลิงค์เชื่อมโยงที่ถูกใส่ไว้ในเว็บไซต์ และดังนั้นจึงยินดีรับคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อลิงค์ใดๆ ใช้งานไม่ได้)

10 การถอนความยินยอม และ การขอเข้าถึงหรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว

คุณอาจถอนความยินยอมของคุณ และ ขอเข้าถึงหรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว สำหรับการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราที่ marketing@tangerine.co.th

11 คำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน? ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเราที่: marketing@tangerine.co.th

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th


ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ประกาศ

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ยังเปิดดำเนินการตามปกติ
แต่มีมาตรการให้พนักงาน Work from Home
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์  Google

 สั่งซื้อ/สอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
google.sales@tangerine.co.th 
โทร. 086-788-4690

ฝ่าย Support

ผลิตภัณฑ์ Google
google.support@tangerine.co.th
โทร. 02 285 5511 ต่อ 755

ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ
servicedesk@tangerine.co.th
โทร. 
02 2855511 ต่อ 427 
หรือ 086 999 2800

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy