Icon for Fortinet

PARTNERS

Fortinet

Fortinet เป็นบริษัทชั้นนำด้านระบบเครือข่ายความปลอดภัย ที่ปกป้ององค์กรให้พ้นจากภัยไซเบอร์ Fortinet ช่วยให้ลูกค้าสามารถมีข้อมูลเชิงลึกในด้านภัยคุกคาม และสร้างการป้องกันให้ธุรกิจลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น

Data Security
Data Security

DATA SECURITY

Solution แบบ End-to-end ซึ่งมีประโยชน์ช่วยให้ใช้เวลาในการป้องกันเร็วขึ้น ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ลดความซับซ้อนตรวจจับภัยคุกคาม และบังคับใช้ความปลอดภัยได้ทุกที่

Features

  • Security Fabric 
    • เป็นเทคโนโลยีใหม่จาก Fortinet เพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัย และป้องกันภัยที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นใน Network, Application, Cloud, Mobile และ IOT
  • Fortinet Security 
    • รองรับการใช้งานที่ครอบคลุม Fortinet Solution และ Product ต่าง ๆ ใน Portfolio ซึ่งครอบคลุมอุปกรณ์ปลายทาง เครือข่าย และระบบคลาวด์

Benefits

  • เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเชิงลึกและเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งต่อบริการที่สามารถจัดการและใช้งานง่ายขึ้น
  • ใช้เทคโนโลยี Artificial Intelligence ในการตรวจจับภัยคุกคามได้แบบเรียลไทม์
  • Cybersecurity ที่พร้อมใช้งานในรูปแบบซอฟต์แวร์ Software as a Service (SaaS)