Tangerine

GMP API
Google CloudGoogle Maps Platform

Protected: ทำความรู้จัก Google Maps Platform ที่ช่วยคุณเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

There is no excerpt because this is a protected post.

G Suite

สร้างเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย Google Site เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานภายในองค์กร

ปัจจุบันการที่ธุรกิจจะดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยภาพลักษณ์ที่ดี และการสื่อสารที่ถูกวิธี ซึ่งไม่ได้หมายถึงต่อภายนอกเท่านั้น เรื่องนี้กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเองก็จำเป็นไม่แพ้กัน

Cisco

Conference Meeting ที่มีคุณภาพระดับ 4K ในพื้นที่ที่จำกัดจาก Cisco Solution

ในช่วงที่หลายๆ องค์กรต้องพบกับการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้าได้กับวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) การประชุมเพื่อระดมความคิดจากทุกภาคส่วนขององค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดในการเดินทาง หรือการรวมตัวของคนกลุ่มมากที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่อาจเลี่ยงได้

HighlightVMware

ตอบโจทย์ยุค New Normal ทำงานนอกสถานที่ด้วย VMware Workspace ONE

ปัจจุบันหลายองค์กรต่างมีโครงสร้างที่มีความพร้อมรับกับภารกิจที่เป็น Mission-critical ขององค์กร อันเป็นส่วนหนึ่งของ Business Continuity Plan แต่อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบสำคัญที่มักถูกลืม คือ การวางแผนอย่างไรให้พนักงานสามารถยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ Employee Business Continuity ซึ่งการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีหรือโซลูชัน แบบไหนที่จะตอบโจทย์องค์กรคุณ?

Gsuite email protection
G SuiteKnowledge

ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ Email เบื้องต้นด้วย SPF

ระบบ Email ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ จะมีมาตราฐานความปลอดภัยหลายระดับ ขึ้นอยู่กับระบบ Email และผู้ที่ดูแลระบบจะเลือกเปิดใช้งานหรือไม่?

G SuiteKnowledge

เพิ่มระดับความปลอดภัยของ Email ด้วยการใช้ DKIM

ระบบ Email ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ จะมีมาตราฐานความปลอดภัยหลายระดับ ขึ้นอยู่กับระบบ Email และผู้ที่ดูแลระบบจะเลือกเปิดใช้งานหรือไม่?

Deploy Appication
Google CloudGoogle Cloud PlatformHighlightSuccess Story

Deploy Application รองรับการลงทะเบียนพร้อมกันกว่า 2 ล้านราย ด้วย Google Cloud Platform | Tangerine – การประปานครหลวง (MWA)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. What’s Product? Google Cloud Platform Tools & …

G SuiteGoogle CloudHighlight

ทำความรู้จักฟีเจอร์เด็ดของ Google Meet ที่ทุกองค์กรพลาดไม่ได้

Google Meet ปล่อยฟีเจอร์เด็ดเพิ่มขึ้นมามากมาย เพื่อรองรับการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งบันทึกการประชุมผ่านวิดีโอ (Record Meeting) และความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีเยี่ยม อีกทั้งรักษาความปลอดภัยละควบคุมการเข้าถึงสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน

Gsuite email protection
G SuiteGoogle CloudHighlight

ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ Email เบื้องต้นด้วย SPF

ระบบ Email ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ จะมีมาตราฐานความปลอดภัยหลายระดับ ขึ้นอยู่กับระบบ Email และผู้ที่ดูแลระบบจะเลือกเปิดใช้งานหรือไม่?

Cisco

Access from Anywhere ด้วย Cisco AnyConnect (Free License 90 Days)

องค์กรควรพร้อมรับทุกสถานการณ์ เพื่อรองรับการทำงานได้จากทุกที่ ไม่จำกัดแค่การทำงานที่ออฟฟิศ ทางทีมไอทีต้องมีการเตรียมพร้อมระบบให้สามารถ Remote Access กลับมาที่บริษัท เพื่อให้เข้าถึงข้อมูล หรือใช้งานโปรแกรมส่วนกลางที่อยู่ใน Data Center ของบริษัท เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการสร้าง Connection VPN กลับมาที่บริษัท

Expand Interests

All and More

 • All
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
All
 • All
 • Application Development
 • Cisco
 • Converged Infrastructure
 • Dell EMC
 • Dialogflow (Chatbot)
 • Event
 • G Suite
 • Google Cloud
 • Google Cloud Platform
 • Google Maps Platform
 • Highlight
 • Hybrid Cloud & Multi Cloud
 • Knowledge
 • Networking
 • Productivity & Work Transformation
 • Security
 • Smart Business Analytics & AI
 • Storage & Data Protection
 • Success Story
 • VMware
GMP API
Google CloudGoogle Maps Platform

Protected: ทำความรู้จัก Google Maps Platform ที่ช่วยคุณเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

There is no excerpt because this is a protected post.

G Suite

สร้างเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย Google Site เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานภายในองค์กร

ปัจจุบันการที่ธุรกิจจะดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยภาพลักษณ์ที่ดี และการสื่อสารที่ถูกวิธี ซึ่งไม่ได้หมายถึงต่อภายนอกเท่านั้น เรื่องนี้กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเองก็จำเป็นไม่แพ้กัน

Cisco

Conference Meeting ที่มีคุณภาพระดับ 4K ในพื้นที่ที่จำกัดจาก Cisco Solution

ในช่วงที่หลายๆ องค์กรต้องพบกับการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้าได้กับวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal) การประชุมเพื่อระดมความคิดจากทุกภาคส่วนขององค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดในการเดินทาง หรือการรวมตัวของคนกลุ่มมากที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่อาจเลี่ยงได้

HighlightVMware

ตอบโจทย์ยุค New Normal ทำงานนอกสถานที่ด้วย VMware Workspace ONE

ปัจจุบันหลายองค์กรต่างมีโครงสร้างที่มีความพร้อมรับกับภารกิจที่เป็น Mission-critical ขององค์กร อันเป็นส่วนหนึ่งของ Business Continuity Plan แต่อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบสำคัญที่มักถูกลืม คือ การวางแผนอย่างไรให้พนักงานสามารถยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือ Employee Business Continuity ซึ่งการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีหรือโซลูชัน แบบไหนที่จะตอบโจทย์องค์กรคุณ?

Gsuite email protection
G SuiteKnowledge

ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ Email เบื้องต้นด้วย SPF

ระบบ Email ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ จะมีมาตราฐานความปลอดภัยหลายระดับ ขึ้นอยู่กับระบบ Email และผู้ที่ดูแลระบบจะเลือกเปิดใช้งานหรือไม่?

Scroll to Top

ติดต่อ tangerine

Tel: +66 2 2855511   |   Email: info@tangerine.co.th


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. View Privacy Policy