BLOGS

Data Analytics ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ที่จำเป็นกับทุกองค์กร

Tangerine • 06/06/2024
Tangerine Co., Ltd.
Data Analytics ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ที่จำเป็นกับทุกองค์กร
Data Analytics

Data Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูล กลายเป็นอาวุธสำคัญกับภาคธุรกิจต่าง ๆ เพราะการเข้าถึงข้อมูลได้มากเท่าไหร่ ยิ่งจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้มากเท่านั้น และการเข้าถึงข้อมูลมากมายจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญต่อองค์กรของตนเองต่อไป ปัจจุบันจะเห็นว่าแม้องค์กรจะมีขนาดเล็กแต่มีความสามารถมากพอที่จะแข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างมากมาย เพื่อให้ท่านเห็นถึงความจำเป็นของศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักอาวุธสำคัญตัวนี้กันเลย

ศาสตร์การวิเคราะห์ Data Analytics คือ

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) คือ การนำข้อมูล หรือ Big data ที่มีอยู่มากมายนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และสร้างมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อทำความเข้าใจและแปลงข้อมูลออกมาเป็นข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ซึ่งจะช่วยให้องค์กรได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล

การ วิเคราะห์ ข้อมูล data analytics

Data Analytics มีรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 4 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีวัตถุประสงค์และการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน หรือที่เรียกว่า การวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive Analytics) 

Data Analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานะปัจจุบันขององค์กรธุรกิจ โดยจะใช้เครื่องมือทางสถิติสร้างรายงานและแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟหรือสถิติเชิงลำดับ ซึ่งจะช่วยในการจัดการและตัดสินใจระดับบริหาร

  1. การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย (Diagnostic Analytics)

รูปแบบ Data Analytics เชิงวินิจฉัย มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะใช้เทคนิคและเครื่องมือเชิงสถิติ เพื่อหาปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

  1. การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ (Predictive Analytics)

Data Analytics ในรูปแบบการพยากรณ์ เป็นการใช้ข้อมูลเก่าหรือข้อมูลประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างและทดสอบโมเดลที่จะทำนายสถานการณ์ในอนาคต Data Analytics ตัวอย่างเช่น การนำข้อมูลยอดขายในอดีตมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำนายยอดขายในอนาคต, การแบ่งกลุ่มลูกค้า หรือการนำข้อมูลมาทำนายความเสี่ยงในธุรกิจก็ได้เช่นเดียวกัน

  1. การวิเคราะห์เชิงแนะนำ (Prescriptive Analytics)

Data Analytics ในรูปแบบเชิงแนะนำ จะเป็นการใช้ข้อมูลและโมเดลเพื่อแนะนำกลยุทธ์หรือการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การวางแผนการจัดการทรัพยากรของระบบการผลิต หรือการแนะนำสินค้าและบริการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ เป็นต้น

ประโยชน์การทำ Data Analytics 

การนำ Data Analytics เข้ามาช่วยในการทำงานระดับองค์กรมีประโยชน์มากมาย ดังนี้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยในการตัดสินใจที่มีมูลค่าสูง เช่น การวิเคราะห์การจัดการด้านภาพลักษณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในสื่อสังคม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรหรือการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อพัฒนาและสร้างสินค้าให้เป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าในอนาคต
  • การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้เข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น
  • การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยในการทำนายแนวโน้มทางธุรกิจ
  • เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันและพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วิเคราะห์ปัญหา และค้นหาโอกาสในการปรับปรุง

ดังนั้น การใช้ Data Analytics จำเป็นต่อการวิเคราะห์และดำเนินงานของธุรกิจอย่างมาก เพราะสามารถช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สร้างโอกาสในการเติบโต เพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขัน และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในยุคปัจจุบันที่ภาคธุรกิจมีการแข่งขันสูง

5 เทคนิค ทำ Data Analytics ให้ประสบความสำเร็จ

Data Analytics ตัวอย่าง

แนะนำ 5 เทคนิคในการใช้งาน Data Analytics ให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้

1. ทำความเข้าใจและกำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน

เทคนิคที่สำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจและกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ถูกประมวลผล วิเคราะห์ และเชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญให้ตรงเป้าหมายมากที่สุด และนำข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์ไปแก้ไขปัญหาธุรกิจได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารงานส่วนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

2. เลือกข้อมูลที่เหมาะสมและข้อมูลคุณภาพสูง

แน่นอนว่าองค์กรหรือภาคธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มีข้อมูลธุรกิจ หรือ Big Data อยู่อย่างล้นมือ ทำให้ต้องจัดการข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย ซึ่งการเลือกและเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นเทคนิคที่สำคัญที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมา

3. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

มีเครื่องมือหลายตัวที่ใช้สำหรับ Data Analytics ซึ่งเครื่องมือแต่ละตัวมีความหลากหลายและการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และความต้องการของผู้ใช้งาน ตัวอย่างเครื่องมือที่นิยมใช้สำหรับ Data Analytics ได้แก่ BigQuery, Google Sheets, Microsoft Excel, Business Intelligence (BI), Google Analytics, Looker Studio และอื่น ๆ อีกมากมาย

ซึ่งที่ Tangerine เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองในทุก ๆ สาขา ไม่ว่า Data Analytics หรือ Artificial Intelligence พร้อมให้คำปรึกษาทุกท่าน โดย tangerine จะเป็นผู้ช่วยที่ทำให้องค์กรของท่านปลดล็อกการทำงานด้วย Data ที่มีค่ามากที่สุดในโลกธุรกิจ ช่วยสร้างการวิเคราะห์, วางกลยุทธ์และการตัดสินใจที่มีมูลค่าและดีกว่าเดิมด้วย Dynamic Dashboard พร้อมกับเทคโนโลยี AI ที่ดีที่สุดจาก Google

หากองค์กรของคุณสนใจลองใช้ Gemini ก่อนใคร สามารถปรึกษาทางแทนเจอรีนได้ทันที
https://www.tangerine.co.th/contact-us/ 

4. Data Analytics อย่างเป็นระบบ

การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Holistic Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมด โดยไม่โฟกัสแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่จะมองข้อมูลในบริบทที่กว้างมากขึ้น เชื่อมโยงหลากหลายปัจจัย เพื่อให้เข้าใจเหตุผลและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมด

5. สร้างและทดสอบโมเดลพร้อมการประเมินผล

เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกวิเคราะห์จะนำไปสู่การสร้างและทดสอบโมเดลทางสถิติหรือการจำลองเพื่อสร้างคำทำนาย ซึ่งเป็นเทคนิคที่สำคัญที่จะใช้ในการตรวจสอบและปรับปรุงเพื่อให้มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ สุดท้ายหลังจากการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ จะต้องทำการประเมินผลการใช้ Data Analytics เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความสำเร็จของการใช้งาน และเกิดการปรับปรุง พัฒนาได้ต่อไป

สรุป

อาวุธที่สำคัญที่สุดของการทำธุรกิจ นั่นคือ ข้อมูล ซึ่งข้อมูลยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งได้เปรียบอย่างมากในภาคธุรกิจ และการนำ Data Analytics เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขันในตลาดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี Data Analytics จะช่วยวิเคราะห์และทำนายแนวโน้มของธุรกิจอย่างแม่นยำ ทำให้องค์กรหรือธุรกิจขนาดต่าง ๆ สามารถวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของลูกค้าและต่อสู้กับการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง

ก้าวทันยุคดิจิทัลไปพร้อมกับ Tangerine บริษัทไอทีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 1,000 ธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่น Tangerine พร้อมเป็นพันธมิตรที่จะอยู่เคียงข้างและช่วยปลดล็อกองค์กรของท่านให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources