BLOGS

เทคนิคใหม่จาก Smart Canvas ช่วยให้งานดูดีขึ้นได้อย่างไร?

Paweethida.S • 07/09/2023
Paweethida
Google Workspace

ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ Google Workspace ใน Concept Smart Canvas ได้พัฒนาฟีเจอร์ใน Google Sheets ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเปิด Location จากลิงก์ Google Maps โดยตรง และขณะนี้สามารถแปลงจากลิงก์ให้เป็น Chips ได้หลายรายการในครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยให้งานเอกสารของผู้ใช้งานมีความสวยงาม และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถเห็นภาพตัวอย่างของสถานที่ได้จากการใช้งานในฟีเจอร์นี้เพียงการคลิกไม่กี่คลิกอีกด้วย

เริ่มต้นการใช้งาน

นำลิงก์ที่ต้องการใช้งานมาวางใน Google Sheet

เลือกคลุมดำที่ลิงก์ทั้งหมด และเลือก “Insert”

จากนั้นเลือก “Smart chips > Convert to place chip

เพียงเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงลิงก์ให้เป็น Chips เพียงไม่กี่คลิกได้แล้ว

หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน
สามารถไขข้อข้องใจและเรียนรู้เพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ ที่ Learning Center

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Form_TH Sources