SUCCESS STORIES

Krungthai Bank Transits Workforce to Collaboration Tools

ตัวอย่างบริษัทที่ใช้ Google Workspace

ทีม Change Management ได้มีการทำงานร่วมกับส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการถ่ายทอดความรู้การใช้งาน G Suite

สถาบันทางการเงินอย่าง ธนาคารกรุงไทยใช้งาน G Suite กับแทนเจอรีนมานานกว่า 5 ปี หลังจากมีการขึ้นระบบเรียบร้อยแล้ว ทางทีม Change Management ได้มีการทำงานร่วมกับส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการถ่ายทอดความรู้การใช้งาน G Suite ในรูปแบบต่างๆ อาทิ อบรมการใช้งาน Google Sites เพื่อการทำงานภายในองค์กร การใช้งานเครื่องมือชุด Collaboration เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการอบรมปีละ 5-10 หลักสูตรต่อปี

ในปี 2017 ที่ผ่านมามีประกาศนโยบายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยว่า “ธนาคารกรุงไทย จะยกเลิกใช้งาน Microsoft Office” ด้วยข้อความสั้นๆ แต่ทรงพลังนี้ทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีการเพื่อตอบโจทย์นโยบายของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยแทนเจอรีนเป็นพันธมิตรสำคัญในการผลักดันนโยบายนี้ โดยมีการปรึกษาหารือกับทีมจัดฝึกอบรมว่าถ้าให้มีการจัดอบรมแบบห้องเรียนทั่วไป

เราจะใช้ระยะเวลาในการ อบรมให้พนักงานทุกคนกว่า 1.5 ปี โดยมีการอบรมในทุกทุกวัน วันละ 2 หลักสูตรพร้อมกัน แทนเจอรีนจึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อตอบวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ดังนี้

  • G Suite Smart Trainer จำนวน 5 ครั้ง เพื่อสร้างวิทยากรผู้รู้ในการใช้งาน G Suite โดยเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ 
  • Online Interactive materials and Krungthai employee sharing the experiences ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนวิทยากรเพื่อการเผยแพร่วิธีการใช้งาน G Suite ได้อย่างแพร่พลายมากยิ่งขึ้น 
  • G Suite Smart Trainer Community จำนวน 2 ครั้ง โดยเป็นกิจกรรมเพื่อผลักดันให้วิทยากรผู้รู้การใช้งาน G Suite สามารถเป็นผู้พัฒนากระบวนการทำงานด้วย G Suite โดยเป้าหมายของกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อการสร้างผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สามารถเป็นวิทยากรโดยสามารถออกแบบหลักสูตรให้กับกลุ่มผู้สนใจได้ สามารถเป็นผู้แนะนำการใช้งาน พร้อมทั้งสามารถตอบปัญหาให้กับเพื่อนพนักงานได้อย่างชัดเจน เริ่มจากการให้ความรู้การใช้งาน G Suite ขั้นพื้นฐานที่ถูกวิธี กิจกรรมกลุ่มเพื่อทดสอบการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โดยประเมินจากการสอบสอนตามโจทย์ที่กำหนดให้ 

หลังจากจบกิจกรรมทั้งหมดส่วนงานฝึกอบรมจะทำการติดตามผู้เข้าร่วมอบรม และสนับสนุนวิทยากรทุกท่านในการจัดหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง