ชี้จุดต่าง ส่องจุดเด่น ของ Google Drive, Shared Drives และ Cloud Search

Registration Add to Calendar

Details

Google Drive เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นพื้นที่ในระบบ Cloud ที่มีความปลอดภัย ผู้ใช้งานสามารถใช้งานข้อมูลที่ไหนก็ได้ ในการอบรมครั้งนี้ได้เน้นวิธีการใช้งานทั้ง My Drive, Shared Drives เทคนิคการใช้งานให้เข้ากับการทำงานของผู้ใช้งาน และเทคนิคการจัดการที่หน้า Admin console เพื่อกำหนดให้เป็นไปตามระเบียบขององค์กร

Cloud Search เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลภายในองค์กร ตั้งแต่ข้อมูลใน Gmail และ Drive ไปจนถึง Docs, Sheets, Slides, Calendar และอื่น ๆ รวมถึง Contact ทำให้การค้นหาทำได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

Registration Add to Calendar

Speaker

Customer Experience

Wirut Khajonchai

Customer Experience